Enter Title

   Minimalizovať

RUDo - softvérový program - licenčné podmienky

1. MALOOBCHODNÉ LICENČNÉ PODMIENKY

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi  fyzickou osobou Ing. Martin Kurek – Nazaret a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér dodávaný s týmito licenčnými podmienkami vrátane prípadných médií, na ktorých ho získavate. Podmienky sa vzťahujú aj na všetky

• aktualizácie,

• doplnky,

• internetové služby a

• služby technickej podpory

od fyzickej osoby Ing. Martin Kurek – Nazaret pre tento softvér, pokiaľ k nim nie sú dodávané iné podmienky. V takom prípade sa uplatňujú podmienky platné pre dané služby.

POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU PRIJÍMATE TIETO PODMIENKY. AK S PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, SOFTVÉR NEPOUŽÍVAJTE. VRÁŤTE HO V MIESTE NÁKUPU A POŽIADAJTE PREDAJCU O VRÁTENIE PEŇAZÍ ALEBO KREDIT.

POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚČASNE SÚHLASÍTE S PRENOSOM URČITÝCH INFORMÁCIÍ Z POČÍTAČA PRE POTREBY AKTIVÁCIE, OVEROVANIA A SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU.

AK SÚHLASÍTE S TÝMITO LICENČNÝMI PODMIENKAMI, MÁTE NIŽŠIE UVEDENÉ PRÁVA PRE KAŽDÚ LICENCIU, KTORÚ NADOBUDNETE.

1.            PREHĽAD. Tieto licenčné podmienky umožňujú inštaláciu a použitie jednej kópie softvéru pre jedno zariadenie spolu s ďalšími právami, ktoré sú opísané nižšie.

2.            INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE. Predtým, ako použijete softvér, na ktorý sa licencia vzťahuje, musíte licenciu priradiť k nejakému zariadeniu. Takéto zariadenie sa označuje ako licencované zariadenie. Hardvér a server sa považujú za samostatné zariadenie.

a.            Licencované zariadenie.  Jednu kópiu softvéru smiete inštalovať na dvoch licencovaných zariadeniach . 

3.            DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA UDELENIE LICENCIE A PRÁVA NA POUŽÍVANIE.

a.            Skúšobná verzia a konverzia.     Licencia k niektorej časti alebo celému softvéru môže byť poskytnutá na skúšobné účely. Práva na používanie skúšobného softvéru sú obmedzené na skúšobné obdobie. Skutočnosť, či ide o skúšobný softvér a dĺžka skúšobného obdobia sú stanovené počas procesu aktivácie. Práva na využívanie skúšobnej verzie môžete zmeniť práva predplatiteľa alebo trvalého používateľa. S možnosťami prevodu práv budete oboznámení pred uplynutím príslušného skúšobného obdobia. Ak práva na využívanie softvéru pred uplynutím skúšobného obdobia nezmeníte, väčšina funkcií skúšobnej verzie softvéru prestane fungovať

4.            POVINNÁ AKTIVÁCIA. Aktivácia sa vzťahuje na použitie softvéru s určitým zariadením. Počas aktivácie bude softvér posielať informácie o softvéri a zariadení fyzickej osobe Ing. Martin Kurek – Nazaret. Odosielajú sa informácie o verzii, o verzii licencie, jazyku a identifikačnom označení softvéru, adresa internetového protokolu zariadenia a informácie odvodené od konfigurácie hardvéru. POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S PRENOSOM UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ. Po uplynutí času odporúčaného na aktiváciu softvéru budú práva na používanie softvéru až do aktivácie softvéru obmedzené. Týmto spôsobom je softvér chránený pred nelicencovaným používaním. Softvér môžete aktivovať cez Internet . Niektoré zmeny komponentov počítača alebo softvéru môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru. NEAKTIVOVANÝ SOFTVÉR VÁS BUDE UPOZORŇOVAŤ NA NUTNOSŤ AKTIVÁCIE.

5.            OVEROVANIE.

a.            Softvér sa bude z času na čas aktualizovať alebo požadovať prevzatie funkcie umožňujúcej overenie softvéru. Softvér bude z času na čas aktualizovať alebo požadovať načítanie funkcie pre overenie softvéru. Overenie súčasne umožňuje využívanie určitých funkcií softvéru alebo získanie dodatočných výhod.

b.            Počas procesu overovania odošle softvér informácie o softvéri fyzickej osobe Ing. Martin Kurek – Nazaret. Odošlú sa informácie o verzii softvéru a kľúči produktu. Fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S PRENOSOM UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ.

c.            Nesprávna licencia môže ovplyvniť fungovanie softvéru. Budete musieť napríklad opätovne aktivovať softvér, systém vám pripomenie potrebu nadobudnúť kópiu softvéru s riadnou licenciou alebo nezískate určité aktualizácie, inovácie alebo služby poskytované poskytované fyzickou osobou Ing. Martin Kurek – Nazaret.

d.            Napríklad budete musieť opätovne aktivovať softvér alebo obdržíte pripomienky, aby ste získali kópiu softvéru s riadnou licenciou alebo nezískate určité aktualizácie, inovácie alebo služby od fyzickej osoby Ing. Martin Kurek – Nazaret.

6.            INTERNETOVÉ SLUŽBY.  Fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret poskytuje so softvérom internetové služby. Ak nie je uvedené inak v sprievodných materiáloch ku službám, fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret ich môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

a.            Súhlas pre internetové služby. Funkcie softvéru uvedené nižšie sa pripájajú k počítačovým systémom fyzickej osoby Ing. Martin Kurek – Nazaret alebo poskytovateľa služieb cez Internet. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní osobitné upozornenie.  POUŽÍVANÍM TÝCHTO FUNKCIÍ SÚHLASÍTE S PRENOSOM TÝCHTO INFORMÁCIÍ

Informácie o počítači. Skutočnosť, či ide o skúšobný softvér a dĺžka skúšobného obdobia sú stanovené počas procesu aktivácie. Fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret využíva uvedené informácie na sprístupnenie internetových služieb.

7.            ROZSAH LICENCIE. Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám poskytuje len niektoré práva na používanie softvéru. Všetky ostatné práva si vyhradzuje fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret alebo príslušný výrobca. Softvér smiete používať výhradne spôsobom povoleným v tejto zmluve, pokiaľ vám príslušný právny poriadok neposkytuje ďalšie práva napriek tomuto obmedzeniu. Musíte dodržiavať akékoľvek technické obmedzenia v softvéri, ktoré ho umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete:

• obchádzať žiadne technické obmedzenia softvéru,

• spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozkladať softvér na súčasti s výnimkou takejto činnosti v rozsahu, v akom ju i napriek uvedeným obmedzeniam výslovne povoľuje zákon,

• vytvárať viac kópií softvéru, než je napriek stanoveným obmedzeniam uvedené v tejto zmluve alebo povolené príslušným zákonom,

• poskytovať softvér ostatným na kopírovanie,

• využívať softvér akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom,

• softvér prenajímať, poskytovať za poplatok alebo požičiavať alebo

• používať softvér na komerčné hostiteľské služby.

8.            ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Smiete urobiť jednu záložnú kópiu disku so softvérom. Kópiu môžete použiť len na preinštalovanie softvéru.

9.            DOKUMENTÁCIA. Ktokoľvek má prístup k vášmu počítaču alebo k internej sieti, smie kopírovať a používať dokumentáciu na interné referenčné účely.

10.          PRIRADENIE INÉMU ZARIADENIU. Licenciu môžete priradiť inému zariadeniu ľubovoľný počet krát, ale nie viackrát ako raz za každých 90 dní. Ak priradíte licenciu inému zariadeniu, dané zariadenie sa potom stáva licencovaným zariadením. Ak ste prestali používať licencované zariadenie kvôli poruche hardvéru, môžete preradiť licenciu na iné zariadenie skôr.

11.          PREVOD TRETEJ STRANE. Prvý používateľ softvéru môže softvér a túto zmluvu jednorazovo previesť priamo na tretiu stranu. Ak sa softvér prevádza oddelene od zariadenia, musí prvý používateľ softvér odinštalovať ešte pred prevodom. Prvý používateľ nesmie uchovať žiadne kópie. Pred povoleným prevodom musí druhá strana súhlasiť s platnosťou tejto zmluvy aj na prevod a používanie softvéru. Pri prevode musí byť prevedený aj doklad o licencii. Ak je softvér inovovaný, musí prevod obsahovať aj všetky predchádzajúce verzie softvéru.

12.          CELISTVOSŤ ZMLUVY. Táto zmluva (vrátane záruky opísanej nižšie), akékoľvek opravy a dodatky zmluvy dodávané so softvérom a podmienky pre doplnky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory predstavujú celý text zmluvy týkajúcej sa softvéru a služieb technickej podpory.

13.          PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PORIADOK.

a.            Slovensko. Ak ste softvér získali na Slovensku, táto zmluva sa riadi právnym poriadkom tohto štátu  a vzťahuje sa na uplatňovanie nárokov z jej porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov príslušného štátu na ochranu spotrebiteľov, nekalej súťaže a porušenia práva, sa riadia právnym poriadkom štátu, v ktorom žijete.

b.            Krajiny mimo Slovenska. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňujú sa zákony príslušnej krajiny.

14.          PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité práva. Na základe právneho poriadku príslušného štátu alebo krajiny sa vás môžu týkať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej softvér získavate. Ak to nepovoľuje príslušný právny poriadok daného štátu alebo krajiny, táto zmluva nemení práva vyplývajúce z právneho poriadku daného štátu alebo krajiny.

15.          OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁHRADY ŠKÔD. OD FYZICKEJ OSOBY ING. MARTIN KUREK – NAZARET A JEJ DODÁVATEĽOV MÔŽETE VYMÁHAŤ IBA NÁHRADU ZA PRIAME ŠKODY DO VÝŠKY SUMY ZAPLATENEJ ZA SOFTVÉR. NEMÔŽETE VYMÁHAŤ NÁHRADU ZA INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UŠLÉHO ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na

• akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán a

• nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvy, porušenia záruk alebo podmienok, jednoznačnej zodpovednosti, zanedbania, alebo iného protiprávneho konania v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom.

Uplatňuje sa aj v prípade,

• ak oprava, náhrada alebo vrátenie peňazí za softvér úplne nenahradí straty alebo

• ak fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret vedela alebo mala vedieť o možných škodách.

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenia alebo obmedzenia náhodných alebo následných škôd. V takom prípade sa uvedené obmedzenia alebo vylúčenia na vás nevzťahujú. Nemusia sa na vás vzťahovať ani v prípade, ak vo vašej krajine nie sú povolené vylúčenia alebo obmedzenia náhodných, následných alebo iných škôd.

**************************************************************************************

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

A. OBMEDZENÁ ZÁRUKA. Ak dodržiavate pokyny, softvér bude pracovať v súlade s materiálmi fyzickej osoby Ing. Martin Kurek – Nazaret, ktoré sa dodávajú so softvérom.

B. ZÁRUČNÁ DOBA, PRÍJEMCA ZÁRUKY, TRVANIE AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK. OBMEDZENÁ ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA SOFTVÉR PO DOBU JEDNÉHO ROKA OD JEHO ZÍSKANIA PRVÝM POUŽÍVATEĽOM. AK POČAS ROKA DOSTANETE DOPLNKY, AKTUALIZÁCIE ALEBO VÝMENNÝ SOFTVÉR, ZÁRUKA SA NA NE BUDE VZŤAHOVAŤ PO ZBYTOK DOBY ALEBO 30 DNÍ, PODĽA TOHO, KTORÁ DOBA JE DLHŠIA. Ak prvý používateľ prenesie softvér, zbytok záručnej doby sa bude vzťahovať na príjemcu.

VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY, GARANCIE ALEBO PODMIENKY TRVAJÚ V ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYM PORIADKOM LEN POČAS DOBY OBMEDZENEJ ZÁRUKY. Niektoré štáty nepovoľujú obmedzenia doby trvania implicitnej záruky, takže uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Niektoré krajiny neobmedzujú dobu trvania implicitnej záruky, garancie alebo podmienok, takže sa na vás nemusia tieto obmedzenia vzťahovať.

C. VYLÚČENIA ZO ZÁRUKY. Záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené vaším zavinením (alebo chybným zaobchádzaním) alebo udalosťami, ktoré nemôže mať fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret pod kontrolou.

D. NÁHRADA ZA PORUŠENIE ZÁRUKY. SOFTVÉR OPRAVÍ ALEBO NAHRADÍ FYZICKÁ OSOBA ING. MARTIN KUREK – NAZARET BEZPLATNE. AK HO FYZICKÁ OSOBA ING. MARTIN KUREK – NAZARET NEMÔŽE OPRAVIŤ ALEBO NAHRADIŤ, VRÁTI VÁM SUMU, KTORÁ JE UVEDENÁ NA POTVRDENKE ZA SOFTVÉR. DOPLNKY, AKTUALIZÁCIE A NÁHRADNÝ SOFTVÉR OPRAVÍ ALEBO NAHRADÍ BEZPLATNE. AK ICH NEMÔŽE FYZICKÁ OSOBA ING. MARTIN KUREK – NAZARET OPRAVIŤ ALEBO NAHRADIŤ, VRÁTI VÁM SUMU, KTORÚ STE ZA NE ZAPLATILI (AK EXISTUJE). AK CHCETE VRÁTIŤ PENIAZE, SOFTVÉR MUSÍTE ODINŠTALOVAŤ A MUSÍTE VRÁTIŤ VŠETKY MÉDIÁ A ĎALŠIE SÚVISIACE MATERIÁLY FYZICKEJ OSOBE ING. MARTIN KUREK – NAZARET AJ S POTVRDENÍM O KÚPE. SÚ TO VAŠE JEDINÉ NÁHRADY ZA PORUŠENIE OBMEDZENEJ ZÁRUKY.

E. SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA NIE SÚ OBMEDZENÉ. NA ZÁKLADE MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV MÔŽETE MAŤ DODATOČNÉ SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, KTORÉ TÁTO ZMLUVA NEMÔŽE ZMENIŤ.

F. ODMIETNUTIE ĎALŠÍCH ZÁRUK. OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU PRIAMOU ZÁRUKOU POSKYTOVANOU FYZICKOU OSOBOU ING. MARTIN KUREK – NAZARET. FYZICKÁ OSOBA ING. MARTIN KUREK – NAZARET NEPOSKYTUJE ŽIADNE ĎALŠIE PRIAME ZÁRUKY, GARANCIE ALEBO PODMIENKY. KDE JE TO POVOLENÉ MIESTNYMI ZÁKONMI, FYZICKÁ OSOBA ING. MARTIN KUREK – NAZARET ODMIETA IMPLICITNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. Ak príslušný právny poriadok poskytuje akékoľvek implicitné záruky alebo podmienky, napriek tomuto odmietnutiu, vaše náhrady sú opísané vo vyššie uvedenom článku Náhrada za porušenie záruky v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom.

G. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE ŠKÔD ZA PORUŠENIE ZÁRUKY. VYŠŠIE UVEDENÝ ČLÁNOK OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ŠKÔD SA VZŤAHUJE NA PORUŠENIA TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY.

TÁTO ZÁRUKA POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA A MÔŽU SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SÚ V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH ODLIŠNÉ. MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SA V JEDNOTLIVÝCH KRAJINÁCH ODLIŠUJÚ.

PODMIENKY SÚBOROV LICENCIÍ K BEZDISKOVÝM PRODUKTOM

1. MALOOBCHODNÉ LICENČNÉ PODMIENKY

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi  fyzickou osobou Ing. Martin Kurek – Nazaret a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér dodávaný s týmito licenčnými podmienkami vrátane prípadných médií, na ktorých ho získavate. Podmienky sa vzťahujú aj na všetky

• aktualizácie,

• doplnky,

• internetové služby a

• služby technickej podpory

od fyzickej osoby Ing. Martin Kurek – Nazaret pre tento softvér, pokiaľ k nim nie sú dodávané iné podmienky. V takom prípade sa uplatňujú podmienky platné pre dané služby.

AK S PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, SOFTVÉR NEPOUŽÍVAJTE. VRÁŤTE SÚBOR LICENCIÍ K BEZDISKOVÝM PRODUKTOM V MIESTE NÁKUPU A POŽIADAJTE PREDAJCU O VRÁTENIE PEŇAZÍ ALEBO POSKYTNUTIE KREDITU.

POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚČASNE SÚHLASÍTE S PRENOSOM URČITÝCH INFORMÁCIÍ Z POČÍTAČA PRE POTREBY AKTIVÁCIE, OVEROVANIA A SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU.

AK SÚHLASÍTE S TÝMITO LICENČNÝMI PODMIENKAMI, MÁTE NIŽŠIE UVEDENÉ PRÁVA PRE KAŽDÚ LICENCIU, KTORÚ NADOBUDNETE.

1. PREHĽAD. Tieto licenčné podmienky umožňujú inštaláciu a použitie jednej kópie softvéru pre jedno zariadenie spolu s ďalšími právami, ktoré sú opísané nižšie.

2. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE. Licencia na softvér je natrvalo pridelená ku zariadeniu, s ktorým ste nadobudli softvér. Takéto zariadenie sa označuje ako licencované zariadenie. Hardvér a server sa považujú za samostatné zariadenie.

a. Licencované zariadenie.  Jednu kópiu softvéru smiete inštalovať na dvoch licencovaných zariadeniach. 

3. DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA UDELENIE LICENCIE A PRÁVA NA POUŽÍVANIE.

a. Skúšobná verzia a konverzia.                Licencia k niektorej časti alebo celému softvéru môže byť poskytnutá na skúšobné účely. Práva na používanie skúšobného softvéru sú obmedzené na skúšobné obdobie. Skutočnosť, či ide o skúšobný softvér a dĺžka skúšobného obdobia sú stanovené počas procesu aktivácie. Práva na využívanie skúšobnej verzie môžete zmeniť práva predplatiteľa alebo trvalého používateľa. S možnosťami prevodu práv budete oboznámení pred uplynutím príslušného skúšobného obdobia.

4. POVINNÁ AKTIVÁCIA. Aktivácia sa vzťahuje na použitie softvéru s určitým zariadením. Počas aktivácie bude softvér posielať informácie o softvéri a zariadení zariadení fyzickej osobe Ing. Martin Kurek – Nazaret. Odosielajú sa informácie o verzii, o verzii licencie, jazyku a identifikačnom označení softvéru, adresa internetového protokolu zariadenia a informácie odvodené od konfigurácie hardvéru. POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S PRENOSOM UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ. Po uplynutí času odporúčaného na aktiváciu softvéru budú práva na používanie softvéru až do aktivácie softvéru obmedzené. Týmto spôsobom je softvér chránený pred nelicencovaným používaním. Softvér môžete aktivovať cez Internet .Niektoré zmeny komponentov počítača alebo softvéru môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru. NEAKTIVOVANÝ SOFTVÉR VÁS BUDE UPOZORŇOVAŤ NA NUTNOSŤ AKTIVÁCIE.

5. OVEROVANIE.

a. Softvér sa bude z času na čas aktualizovať alebo požadovať prevzatie funkcie umožňujúcej overenie softvéru. Softvér bude z času na čas aktualizovať alebo požadovať načítanie funkcie pre overenie softvéru. Overenie súčasne umožňuje využívanie určitých funkcií softvéru alebo získanie dodatočných výhod.

b. Počas procesu overovania odošle softvér informácie o softvéri fyzickej osobe Ing. Martin Kurek – Nazaret. Odošlú sa informácie o verzii softvéru a kľúči produktu. . Fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala. POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S PRENOSOM UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ.

c. Nesprávna licencia môže ovplyvniť fungovanie softvéru. Budete musieť napríklad opätovne aktivovať softvér, systém vám pripomenie potrebu nadobudnúť kópiu softvéru s riadnou licenciou alebo nezískate určité aktualizácie, inovácie alebo služby poskytované poskytované fyzickou osobou Ing. Martin Kurek – Nazaret.

d. Napríklad budete musieť opätovne aktivovať softvér alebo obdržíte pripomienky, aby ste získali kópiu softvéru s riadnou licenciou alebo nezískate určité aktualizácie, inovácie alebo služby od fyzickej osoby Ing. Martin Kurek – Nazaret.

6. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret poskytuje so softvérom internetové služby. Ak nie je uvedené inak v sprievodných materiáloch ku službám, spoločnosť ich môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

a. Súhlas pre internetové služby. Funkcie softvéru uvedené nižšie sa pripájajú k počítačovým systémom fyzickej osoby Ing. Martin Kurek – Nazaret alebo poskytovateľa služieb cez Internet. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní osobitné upozornenie. POUŽÍVANÍM TÝCHTO FUNKCIÍ SÚHLASÍTE S PRENOSOM TÝCHTO INFORMÁCIÍ.

Informácie o počítači. Skutočnosť, či ide o skúšobný softvér a dĺžka skúšobného obdobia sú stanovené počas procesu aktivácie.  Fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret využíva uvedené informácie na sprístupnenie internetových služieb.

a. Zneužitie internetových služieb. Tieto služby nesmiete používať spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť alebo narušiť ich používanie inými používateľmi. Služby nesmiete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti akýmkoľvek spôsobom.

7. ROZSAH LICENCIE. Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám poskytuje len niektoré práva na používanie softvéru. Všetky ostatné práva si vyhradzuje fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret alebo príslušný výrobca. Softvér smiete používať výhradne spôsobom povoleným v tejto zmluve, pokiaľ vám príslušný právny poriadok neposkytuje ďalšie práva napriek tomuto obmedzeniu. Musíte dodržiavať akékoľvek technické obmedzenia v softvéri, ktoré ho umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete

• obchádzať žiadne technické obmedzenia softvéru,

• spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozkladať softvér na súčasti s výnimkou takejto činnosti v rozsahu, v akom ju i napriek uvedeným obmedzeniam výslovne povoľuje zákon,

• vytvárať viac kópií softvéru, než je napriek stanoveným obmedzeniam uvedené v tejto zmluve alebo povolené príslušným zákonom,

• poskytovať softvér ostatným na kopírovanie,

• využívať softvér akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom,

• softvér prenajímať, poskytovať za poplatok alebo požičiavať alebo

• používať softvér na komerčné hostiteľské služby.

8. ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Smiete urobiť jednu záložnú kópiu disku so softvérom. Kópiu môžete použiť len na preinštalovanie softvéru.

9. DOKUMENTÁCIA. Ktokoľvek má prístup k vášmu počítaču alebo k internej sieti, smie kopírovať a používať dokumentáciu na interné referenčné účely.

10. PREVOD TRETEJ STRANE. Softvér môžete priamo previesť na tretiu stranu iba spolu s licencovaným zariadením. Nesmiete si nechať žiadne kópie. Pred povoleným prevodom musí druhá strana súhlasiť s platnosťou tejto zmluvy aj na prevod a používanie softvéru. Pri prevode musí byť prevedený aj doklad o licencii. Ak je softvér inovovaný, musí prevod obsahovať aj všetky predchádzajúce verzie softvéru.

11. CELISTVOSŤ ZMLUVY. Táto zmluva (vrátane záruky opísanej nižšie), akékoľvek opravy a dodatky zmluvy dodávané so softvérom a podmienky pre doplnky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory predstavujú celý text zmluvy týkajúcej sa softvéru a služieb technickej podpory.

12. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PORIADOK.

a.            Slovensko. Ak ste softvér získali na Slovensku, táto zmluva sa riadi právnym poriadkom tohto štátu  a vzťahuje sa na uplatňovanie nárokov z jej porušenia bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov príslušného štátu na ochranu spotrebiteľov, nekalej súťaže a porušenia práva, sa riadia právnym poriadkom štátu, v ktorom žijete.

b.            Krajiny mimo Slovenska. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňujú sa zákony príslušnej krajiny.

13. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité práva. Na základe právneho poriadku príslušného štátu alebo krajiny sa vás môžu týkať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej softvér získavate. Ak to nepovoľuje príslušný právny poriadok daného štátu alebo krajiny, táto zmluva nemení práva vyplývajúce z právneho poriadku daného štátu alebo krajiny.

14. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁHRADY ŠKÔD. OD FYZICKEJ OSOBY ING.MARTIN KUREK - NAZARET A JEJ DODÁVATEĽOV MÔŽETE VYMÁHAŤ IBA NÁHRADU ZA PRIAME ŠKODY DO VÝŠKY SUMY ZAPLATENEJ ZA SOFTVÉR. NEMÔŽETE VYMÁHAŤ NÁHRADU ZA INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UŠLÉHO ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na

• akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán a

• nárokov vyplývajúcich z porušenia zmluvy, porušenia záruk alebo podmienok, jednoznačnej zodpovednosti, zanedbania, alebo iného protiprávneho konania v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom.

Uplatňuje sa aj v prípade,

• ak oprava, náhrada alebo vrátenie peňazí za softvér úplne nenahradí straty alebo

• ak fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret vedela alebo mala vedieť o možných škodách.

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenia alebo obmedzenia náhodných alebo následných škôd. V takom prípade sa uvedené obmedzenia alebo vylúčenia na vás nevzťahujú. Nemusia sa na vás vzťahovať ani v prípade, ak vo vašej krajine nie sú povolené vylúčenia alebo obmedzenia náhodných, následných alebo iných škôd.

*****************************************************************************

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

A. OBMEDZENÁ ZÁRUKA. Ak dodržiavate pokyny, softvér bude pracovať v súlade s materiálmi fyzickej osoby Ing. Martin Kurek – Nazaret, ktoré sa dodávajú so softvérom.

B. ZÁRUČNÁ DOBA, PRÍJEMCA ZÁRUKY, TRVANIE AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK. OBMEDZENÁ ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA SOFTVÉR PO DOBU JEDNÉHO ROKA OD JEHO ZÍSKANIA PRVÝM POUŽÍVATEĽOM. AK POČAS ROKA DOSTANETE DOPLNKY, AKTUALIZÁCIE ALEBO VÝMENNÝ SOFTVÉR, ZÁRUKA SA NA NE BUDE VZŤAHOVAŤ PO ZBYTOK DOBY ALEBO 30 DNÍ, PODĽA TOHO, KTORÁ DOBA JE DLHŠIA. Ak prvý používateľ prenesie softvér, zbytok záručnej doby sa bude vzťahovať na príjemcu.

VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY, GARANCIE ALEBO PODMIENKY TRVAJÚ V ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYM PORIADKOM LEN POČAS DOBY OBMEDZENEJ ZÁRUKY. Niektoré štáty nepovoľujú obmedzenia doby trvania implicitnej záruky, takže uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Niektoré krajiny neobmedzujú dobu trvania implicitnej záruky, garancie alebo podmienok, takže sa na vás nemusia tieto obmedzenia vzťahovať.

C. VYLÚČENIA ZO ZÁRUKY. Záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené vaším zavinením (alebo chybným zaobchádzaním) alebo udalosťami, ktoré nemôže mať fyzická osoba Ing. Martin Kurek – Nazaret pod kontrolou.

D. NÁHRADA ZA PORUŠENIE ZÁRUKY. SOFTVÉR OPRAVÍ ALEBO NAHRADÍ FYZICKÁ OSOBA ING. MARTIN KUREK – NAZARET BEZPLATNE. AK HO FYZICKÁ OSOBA ING. MARTIN KUREK – NAZARET NEMÔŽE OPRAVIŤ ALEBO NAHRADIŤ, VRÁTI VÁM SUMU, KTORÁ JE UVEDENÁ NA POTVRDENKE ZA SOFTVÉR. DOPLNKY, AKTUALIZÁCIE A NÁHRADNÝ SOFTVÉR OPRAVÍ ALEBO NAHRADÍ BEZPLATNE. AK ICH NEMÔŽE HO FYZICKÁ OSOBA ING. MARTIN KUREK – NAZARET OPRAVIŤ ALEBO NAHRADIŤ, VRÁTI VÁM SUMU, KTORÚ STE ZA NE ZAPLATILI (AK EXISTUJE). AK CHCETE VRÁTIŤ PENIAZE, SOFTVÉR MUSÍTE ODINŠTALOVAŤ A MUSÍTE VRÁTIŤ VŠETKY MÉDIÁ A ĎALŠIE SÚVISIACE MATERIÁLY FYZICKEJ OSOBE ING.MARTIN KUREK - NAZARET AJ S POTVRDENÍM O KÚPE. SÚ TO VAŠE JEDINÉ NÁHRADY ZA PORUŠENIE OBMEDZENEJ ZÁRUKY.

E. SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA NIE SÚ OBMEDZENÉ. NA ZÁKLADE MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV MÔŽETE MAŤ DODATOČNÉ SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, KTORÉ TÁTO ZMLUVA NEMÔŽE ZMENIŤ.

F. ODMIETNUTIE ĎALŠÍCH ZÁRUK. OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU PRIAMOU ZÁRUKOU POSKYTOVANOU FYZICKOU OSOBOU ING. MARTIN KUREK – NAZARET. FYZICKÁ OSOBA ING. MARTIN KUREK – NAZARET NEPOSKYTUJE ŽIADNE ĎALŠIE PRIAME ZÁRUKY, GARANCIE ALEBO PODMIENKY. KDE JE TO POVOLENÉ MIESTNYMI ZÁKONMI, FYZICKÁ OSOBA ING. MARTIN KUREK – NAZARET ODMIETA IMPLICITNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. Ak príslušný právny poriadok poskytuje akékoľvek implicitné záruky alebo podmienky, napriek tomuto odmietnutiu, vaše náhrady sú opísané vo vyššie uvedenom článku Náhrada za porušenie záruky v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom.

G. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE ŠKÔD ZA PORUŠENIE ZÁRUKY. VYŠŠIE UVEDENÝ ČLÁNOK OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ŠKÔD SA VZŤAHUJE NA PORUŠENIA TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY.

TÁTO ZÁRUKA POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA A MÔŽU SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SÚ V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH ODLIŠNÉ. MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SA V JEDNOTLIVÝCH KRAJINÁCH ODLIŠUJÚ.