Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávanie tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.rudo-budget.com sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

2. Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov na internete je veľmi diskutovanou témou. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke

Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu a telefonický kontakt
 • Adresu elektronickej pošty

Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate darček).

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba a chcete platiť prevodom z bankového konta firmy, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

 • Názov firmy
 • Telefón
 • Fax
 • IČO
 • DIČ
 • Bankové spojenie

Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné finančné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

Údaje, ktoré zadávate pri platení nákupu na E-Shope môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi. Prevodom z účtu a na dobierku. Jednotlivé spôsoby úhrad vyžadujú špecifické informácie, ktoré je potrebné uviesť v okamihu platenia. Tieto údaje nezhromažďujeme, používame ich výhradne pre danú finančnú operáciu. Po jej realizácii sú zmazané.

Údaje o Vašej činnosti na E-shope a údaje o Vašich nákupoch na E-Shope - Vaše objednávky - sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam? Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na E-Shope sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb.

E-Shop nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

Váš súhlas, ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu E-Shopu, dávate už pri potvrdení objednávky súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť na stránkach E-Shopu.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Po záväznom potvrdení objednávky je možné stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

4. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu dodania. Ceny sú stanovené všeobecným cenníkom resp. cenami uvedenými na internetovom obchode. Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe zmien denných kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov.

5. Možnosti platieb

 • Platba na dobierku

Spôsob dodania tovaru sa realizuje prostredníctvom Slovenskej pošty v prípade objednávky softvérového programu RUDo - Rodinné a osobné Účtovníctvo na Doma s CD alebo pri objednávke knihy RUDo - RODINNÉ ÚČTOVNÍCTVO NA DOMA.

 • Platba prevodom na účet
Tento spôsob platby sa využíva pri objednávke softvérového programu RUDo - Rodinné a osobné Účtovníctvo na Doma bez CD(teda iba Licenčného kľúča k objednanému softvéru). Po uskutočnený platby na účet predajcu bude kupujúcemu odoslaný Licenčný kľúč na e-mail, ktorý zadal pri registrácii do E-shopu.

V prípade objednávky tovaru, ktorý posielame iba na dobierku spolu s tovarom, ktorý posielame iba po prevode na účet, bude spôsob platby za objednaný tovar na dobierku.

6. Záruka a reklamácie

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby - najlepšie telefonicky  na číslo +421948100625 alebo e-mailom (info@nazaret.sk). Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša Zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.

V prípade, že dodaný tovar nevyhovuje, môže sa do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť a kupujúcemu sa do 15 dní uhradí plná cena výrobku. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený. Predávajúci túto skutočnosť preverí až po prevzatí vrátenej zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet Zákazníka, alebo v hotovosti poštovou poukážkou na adresu Zákazníka. Predávajúci neuhradí cenu vráteného tovaru formou dobierky.

Reklamácie sa zasielajú na adresu uvedenú v na hlavnej stránke, resp. osobne. Je potrebné priložiť sprievodný list s údajmi objednávky (číslo objednávky, alebo faktúry) a uviesť, či Zákazník praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze (v tomto prípade treba uviesť aj číslo účtu, alebo adresu na ktorú má Predávajúci peniaze zaslať).

7. Záverečné ustanovenie

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, vrátane dopravy, manipulačného poplatku a DPH. Fyzická osoba Ing. Martin Kurek - Nazaret si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálne znenie je na www.rudo-budget.com.